ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Αμοιβή»: Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται από τον Προμηθευτή στην εταιρεία ως αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών.
 • «Εκδηλώσεις»: Δραστηριότητες και εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τον Προμηθευτή.
 • «Εταιρεία»: Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «易趣» παρέχει υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του ιστοτόπου https://www.efun.gr/ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης,
 • «Όροι Χρήσης»: Το κείμενο των όρων χρήσης του Ιστοτόπου, όπως είναι κάθε φορά αναρτημένο σε σχετική ιστοσελίδα αυτού.
 • «Πελάτες»: Οι χρήστες του Ιστοτόπου, που κάνουν κρατήσεις σε Εκδηλώσεις του Προμηθευτή.
 • «Προμηθευτής»: Ο με το παρόν αντισυμβαλλόμενος της εταιρεία που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της εταιρείας, προκειμένου να παρέχει σε χρήστες του Ιστοτόπου τηεταιρείαδυνατότητα κράτησης σε Εκδηλώσεις.
 • «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση.
 • «Υπηρεσίες»: Η φιλοξενία στον Ιστότοπο πληροφοριών σχετικά με τις Εκδηλώσεις και η παροχή συναφών ηλεκτρονικών εργαλείων για την απευθείας επικοινωνία των Προμηθευτών με τους Πελάτες τους για τους σκοπούς κράτησης της συμμετοχής των Πελατών στις Εκδηλώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εταιρεία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής μέσω της ιστοσελίδας της και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του Προμηθευτή, δίνει τη δυνατότητα σε Προμηθευτές να προωθήσουν τα Προϊόντα/Υπηρεσίες τους σε Χρήστες της ιστοσελίδας σε τιμές και για χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα, όπως κάθε φορά ορίζονται από τον «Προμηθευτή», που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο συνεργαζόμενων εταιριών και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο κάθε συνεργαζόμενος «Προμηθευτής». Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των Προϊόντων/Υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής, και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων της παροχής υπηρεσιών από τους Προμηθευτές. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το Προϊόν/Υπηρεσία στους χρήστες της ιστοσελίδας, και αντιστοίχως, ο χρήστης, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Προϊόν/Υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή την ηλεκτρονική κράτησή του προς επαλήθευση και ταυτοποίηση των στοιχείων του. Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το πρόγραμμα προώθησης των συνεργαζομένων Προμηθευτών και τα σχετικά με αυτό Προϊόντα και Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Προμηθευτών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα της εταιρίας. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Προμηθευτή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα). Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο Λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με τον Προμηθευτή για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της Συμφωνίας εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των Χρηστών της ιστοσελίδας για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι Προμηθευτές που συμμετέχουν στο Προωθητικό Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των Χρηστών της ιστοσελίδας.

Ο Προμηθευτής έχει δυνατότητα για την αποδοχή ή μη της κράτησης, που έγινε στον Ιστότοπο της εταιρείας. Σε περίπτωση απόρριψης της κράτησης ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να ενημερώσει σχετικώς τον Πελάτη και την εταιρεία, άλλως θα λογίζεται αυτομάτως ότι αποδέχθηκε τη σχετική κράτηση. Προκειμένου να γίνει κράτηση για μια εκδήλωση μέσω του Ιστότοπού μας απαιτείται επιλογή εξόφλησης του σχετικού αντιτίμου μέσω ψηφιακής πληρωμής ή πληρωμή με μετρητά. Πιο συγκεκριμένα οι επιλογές ηλεκτρονικής πληρωμής είναι μεταξύ των:

 • Πιστωτικής κάρτας
 • Χρεωστικής κάρτας
 • Paypal

Σε οποιαδήποτε απο τις 2 περιπτώσεις (ηλεκτρονική πληρωμή ή μετρητά) η οικονομική εκκαθάριση των προς απόδοση ποσών μεταξύ Εταιρείας – Προμηθευτή θα γίνεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Σε περίπτωση επιλογής μετρητών από τον πελάτη, ο προμηθευτής οφείλει να επικοινωνεί με τον πελάτη με σκοπό την επιβεβαίωση της κράτησης με κάθε πρόσφορο μέσο.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν φόρους ή έξοδα, όπως έξοδα ταξιδιού και διαμονής, βίζας και θεωρήσεων.

Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι επιθυμεί και αποδέχεται την έκδοση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-bill) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δηλώνει κατά την εγγραφή του. Τυχόν αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία του Προμηθευτή πρέπει με ευθύνη του Προμηθευτή να γνωστοποιείται άμεσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση billing@efun.gr

Ο Προμηθευτής αποδέχεται την παρακάτω πολιτική ακύρωσης κρατήσεων των πελατών:

 • 约定活动开始日期前72小时取消:有权退还100%的价格
 • 在约定活动开始日期前 24 至 72 小时取消:退款权 50%
 • Ακύρωση τις τελευταίες 24 ώρες πριν την έναρξη της συμφωνηθείσας δραστηριότητας: Δε πραγματοποιούνται επιστροφές

如果预订活动需要预付款,则这不属于上述预订政策的范围,并且在预订确认后不会退还给客户。

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι έχει την σχετική επαγγελματική ιδιότητα καθώς και όλες τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος και διεξαγωγής των Εκδηλώσεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των Υπηρεσιών. Επιπλέον, εγγυάται ότι διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, γνώσεις και εμπειρία για την ασφαλή και προσήκουσα διεξαγωγή των Εκδηλώσεων

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Σύμβασης ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία, έχοντας την αποκλειστική επί αυτών ευθύνη:

 • Το καθήκον αληθείας και την καλόπιστη και σύμφωνη με τα συνναλακτικά ήθη συμπεριφορά τόσο απέναντι στην εταιρεία όσο και απέναντι στους Πελάτες.
 • Την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών για τη νόμιμη εκτέλεση των Εκδηλώσεων και, γενικώς, τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.
 • Την εκτέλεση των Εκδηλώσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, τηρώντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ποιότητας και σε αντιστοιχία με τις καλές εμπορικές πρακτικές.
 • Την εξεύρεση και διάθεση του απαραίτητου αριθμητικά προσωπικού με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία, που απαιτούνται, για την προσήκουσα εκτέλεση των Εκδηλώσεων.
 • Την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση των Εκδηλώσεων.
 • Την αγορά ή μίσθωση των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού για την εκτέλεση των Εκδηλώσεων.
 • Ευθύνεται έναντι της εταιρείας και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία της εταιρείας προερχόμενη από αξίωση τρίτου οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
 • Εγγυάται ότι θα αποζημιώνει και θα τηρεί αζήμια την εταιρεία έναντι οποιασδήποτε ζημίας ή επαπειλούμενης ζημίας ή αποθετικής ζημίας, εξόδων και δαπανών, που θα προκύψουν από την αθέτηση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή, που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Η ισχύς του παρόντος όρου θα εξακολουθεί και μετά την λήξη της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης.
 • Εγγυάται ότι έχει την σχετική επαγγελματική ιδιότητα καθώς και όλες τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος και διεξαγωγής των Εκδηλώσεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των Υπηρεσιών. Επιπλέον, εγγυάται ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για την ασφαλή και προσήκουσα διεξαγωγή των Εκδηλώσεων.
 • Εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών και η εν γένει εκτέλεση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας δεν προσκρούει σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Προμηθευτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της ανωτέρω σύγκρουσης.
 • Εγγυάται ότι δεν θα προβαίνει σε πρακτικές, που πλήττουν με αθέμιτο τρόπο τα συμφέροντα της εταιρεία , όπως ενδεικτικά πρακτικές αθέμιτης προσέλκυσης πελατείας εκτός του Ιστοτόπου ή προς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή πρακτικές που προσβάλλουν την φήμη της εταιρείας.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει απέναντι στην εταιρεία την εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεων, που του απονέμονται ρητώς από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για υπηρεσίες ασφάλισης, που τυχόν παρέχει στους Πελάτες και φέρει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων του, που διορίζει για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση.

Ο Προμηθευτής έχει δυνατότητα για την αποδοχή ή μη της κράτησης, που έγινε στον Ιστότοπο της Επιχείρησης. Σε περίπτωση απόρριψης της κράτησης ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να ενημερώσει σχετικώς τον Πελάτη και την Επιχείρηση, άλλως θα λογίζεται αυτομάτως ότι αποδέχθηκε τη σχετική κράτηση.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Σύμβαση είναι δυνατό να καταγγελθεί αζημίως με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα Μέρη, οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ, για τους παρακάτω ρητά αναφερόμενους λόγους:

 • κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών.
 • Με έκτακτη καταγγελία, εφόσον το καταγγελλόμενο Μέρος με πράξεις ή παραλείψεις του προβαίνει σε οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης.
 • σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο Μέρος πτωχεύσει ή βρεθεί σε αποδεδειγμένη παύση πληρωμών ή αιτηθεί την υπαγωγή του σε οποιαδήποτε διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή εν γένει αδυνατεί να εγγυηθεί την ομαλή εκπλήρωση του συνόλου των νομίμων και ανειλημμένων με την Σύμβαση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 • Κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου με σχετική πρότερη γνωστοποίηση δέκα (10) ημερών προς τον Προμηθευτή.
 • Τυχόν καταγγελία ή εκπνοή της ισχύος της Σύμβασης δε συνεπάγεται την άνευ άλλου ακύρωση των ισχύος των διατάξεών της και δεν αφαιρεί την υποχρέωση των Μερών να αναζητούν τη συνέχιση εκπλήρωσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τα οποία συμβατικά έχουν συμφωνηθεί μέχρι και η ως άνω καταγγελία ή εκπνοή της ισχύος, να παράγει έννομα αποτελέσματα.
 • Εφόσον κατά την διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ότι ο Προμηθευτής βλάπτει την εταιρεία τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίζει ή να αναστέλλει τον λογαριασμό του Προμηθευτή και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, να αναστέλλει την πρόσβαση σε φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να αναστέλλει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκπτωση και να λαμβάνει τεχνικά και νομικά μέτρα, για να αποτρέπει την χρήση του Ιστοτόπου από τον Προμηθευτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η συμμετοχή στο Προωθητικό πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο Προωθητικό της πρόγραμμα. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί ή με άλλο τρόπο αναθέτει σε οποιονδήποτε τρίτο όλα ή μερικά από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρία προ 30 ημερών.

Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Εταιρείας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της ή η από μέρους της επίδειξη ανοχή, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα δικαιώματα, ευχέρειες, μέσα και μέτρα που προβλέπονται στο παρόν ή το νόμο, η Εταιρεία δικαιούται να τα ασκεί σωρευτικά. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί ως παράνομος, ανίσχυρος, άκυρος ή ακυρώσιμος, το ελάττωμα δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. Εάν οιοσδήποτε αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να προβάλει νομική αξίωση εναντίον της Εταιρίας, η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.